Last database update: 20.10.2021 08:08


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ПТЛ д.о.о. у стечају
Place: Нови Сад
Ad publication date: 03.03.2015
Sale date: 18.03.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 18,689,684.11
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

1. Непокретности/Пословне зграде: - Производна хала, Пр, нето површине 701,22 м2, - Надстрешница дуж хале, Пр, нето површине 226,05 м2, - Портирница, Пр, укупне нето површине 5,17 м2, - Компресорска станица, Пр, нето површине 16,34 м2, - Управна зграда, Пр+1, ук. нето површине 142,15 м2, - Хидрофор, Пр, нето површине 5,81 м2, - Магацин, Пр, нето површине 621,24 м2, - Инфраструктура, унутрашње саобраћајнице, бетонски плато, ограда, укупне нето површине 3.268,40 м2, све у ФУТОГУ, Индустријска 82, на парцели бр.1662/1 и 1662/5 К.О. Футог, уписане у лист непокретности број 658, вангрунтовно власништво стечајног дужника. 2. Покретна имовина на локацији ФУТОГ, Индустријска 82: опрема за прехрамбену производњу, канцеларијски намештај и ситан инвентар по спецификацији. Јавно надметање одржаће се дана 18.03.2015. године у 12,00 часова на следећој адреси: Регионална привредна комора Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 10, први спрат.

Contact info

Contact person: Предраг Стојковић, стечајни управник
Contact phone: 065/683-8888
Contact e-mail: stojkovic@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014