.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ДЕКОР
Place: Крушевац
Ad publication date: 13.02.2015
Sale date: 25.02.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 51,456,380.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

"ДЕКОР" ДОО у стечају Крушевац, ул. Јасички пут бб ОГЛАШАВА Продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице. Најважнију имовину стечајног дужника чини: I Земљиште: а) -земљиште у својини стечајног дужника, са обимом удела 1/1, површине од 0.28.55 ха, по врсти земљиште изван грађевинског подручја, које је уписано у листу непокретности бр. 1290 КО Лазарица, које обухвата: * к.п.бр. 931/5, укупне површине од 28 ари и 55 м2, од чега - земљиште под зградом-објектом бр.1 површине 12 ар и 06 м2, и земљиште уз зграду-објекат површине 16 ари и 49 м2 - земљиште у својини стечајног дужника, са обимом удела 1/1, површине од 0.23.71 ха, по врсти пољопривредно земљиште, које је уписано у листу непокретности бр. 1489 КО Лазарица, које обухвата: * к.п.бр. 931/10, укупне површине од 23 ари и 71 м2, од чега - земљиште под зградом-објектом бр. 1 површине 4 ар и 13 м2, земљиште под зградом-објектом бр2 површине 6 ар и 13 м2 и њива 1. класе површине 13 ари и 45 м2 II Објекти: Зграда бр. 1 – Помоћна зграда-салон намештаја и магацински простор - објекат се налази на к.п.бр. 931/5 КО Лазарица, означен као зграда бр. 1, спратност ПО+ПР+СП површине под објектом од 1206 м2 , уписан у листу непокретности бр. 1290 КО Лзарица као својина стечајног дужника, са обимом удела 1/1. Објекат је изграђен 1998. године. Објекат има одобрење за употребу. Зграда бр. 1 –Зграда пословних услуга-део - објекат се налази на к.п.бр. 931/10 КО Лазарица, означен као зграда бр. 1, спратност ПР+СП површине под објектом од 413м2, уписан у листу непокретности бр. 1489 КО Лзарица као својина стечајног дужника, са обимом удела 1/1. Објекат је изграђен 2003. године. Објекат изграђен без одобрења за градњу. Зграда бр. 2 –Остале зграде -хала - објекат се налази на к.п.бр. 931/10 КО Лазарица, означен као зграда бр. 2, спратноср ПР површине под објектом од 613м2, уписан у листу непокретности бр. 1489 КО Лзарица као својина стечајног дужника, са обимом удела 1/1. Објекат је изграђен 2003. године. Објекат изграђен без одобрења за градњу.(Постоји решење о одобрењу за изградњу под бр. 351-210-2003-01 од 01.10.2003.г. али није уписано у лист непокретности бр. 1489 КО Лазарица).

Contact info

Contact person: Стечајни управник Хранислав Обрадовић
Phone: 063-627 136
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014