Last database update: 16.08.2022 09:22


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: МЕТАЛСКА ИНДУСТРИЈА ПРОЛЕТЕР
Place: Ариље
Ad publication date: 14.06.2022
Sale date: 12.07.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 158,774,985.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Ужицу број Ст.9/2021од 25.01.2022. године и Закључка 2 Ст.9/2021 од 03.06.2022.године , а у складу са чланoвима 131, 132,133,135. и 136. Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“ број 104/2009,99/2011 –др.закон..71/2012-одлуке УС.83/2014,113/2017,44/2018 и 95/2018), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије“ број 62/2018 и на основу сагласности Одбора поверилаца од 18.04.2022. године, стечајни управник стечајног дужника: „МЕТАЛСКА ИНДУСТРИЈА ПРОЛЕТЕР -АРИЉЕ“ а.д. у стечају АРИЉЕ, ул. Светолика Лазаревића-14 ОГЛАШАВА продају стечајног дужника као правног лица методом јавниог надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Милан Стојановић
Contact phone: 069/60 64 61
Contact e-mail: 49milanstojanovic@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014