Last database update: 21.09.2021 04:50


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: LEXIN
Place: Чачак
Ad publication date: 23.07.2021
Sale date: 27.08.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 106,796,020.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења Привредног суда у Чачку СТ.бр. 2.Ст.25/2019 од 27.12.2019. године (oтварање поступка стечаја), Решења стечајног судије Привредног суда у Чачку Ст.бр.25/2019 од 11.01.2021 године (решење о банкротству ), а у складу са чланoвима 131, 132 ,133 и 135. Закона о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11,/83/14 – др. закон и 71/12 – одлука УС, 83/14,113,17,44/18 и 95/18 ), и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника: „ LEXIN „ ДОО У СТЕЧАЈУ ЧАЧАК ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА MB: 07957564 јавним надметањем. Јавно надметање одржаће се дана 27.08.2021. године у 12:00 часова на адреси Уније Послодаваца РС , ул. Стевана Марковића бр.8 , Замун,. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 10:00 до 11:50 часова, на истој адреси. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Гордана Хаџић
Contact phone: 063/72-52-475
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014