Last database update: 27.07.2021 07:37


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ZRNOCOOP
Place: Кула
Ad publication date: 17.06.2021
Sale date: 23.07.2021
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Сомбору , број предмета Ст.бр.203/2011, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају( Сл.гл.РС бр.104/2009 и 99/2011 – др.закон) и Националним стандардом број 5 ( Сл.гласник РС бр.13 од 12 марта 2010.) о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника стечајни управник стечајног дужника ZRNOCOOP D.O.O KUЛА У СТЕЧАЈУ Маршала Тита 276 , МБ : 08590559 , ПИБ : 100582065 ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ ЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА. Јавно отварање понуда одржаће се дана 23.07.2021. године у 12.15 ч. ( 15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција Екстра Профит,Венац Радомира Путника 1,канцеларија 59 , 25000 Сомбор, уз присуство комисије. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Владимир Мандић
Contact phone: 060 0460 318
Contact e-mail: mandic.stecajni@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014