Last database update: 27.01.2023 11:32


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: BIG-BULL
Place: Бачинци
Ad publication date: 08.11.2018
Sale date: 29.12.2018
Sale type: Auction
Beginning price: 54,932,957.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Предмет продаје представљају две имовинске целине које се продају као јединствени пакет: 1a. Грађевински објекат спратности Пр+ 2 у улици Сремска 36 у Бачинцими саграђен на земљишту под парцелом број 470/2 која је уписана у Лист непокретности 1537 К.О. Бачинци, начин коришћења: пословна згарда за коју није утврђена делатност у нарави-Управна зграда са продавницом готових производа. Правни статус објекта: Објекат има одобрење за употребу. Носилац права на објекту: Компанија Биг Булл доо у стечају Сремска 36 Бачинци. Врста права: својина. Облик својине:Приватна. Обим удела 1/1 Процењена вредност 54.829.453,00 дин, 2. Земљиште у грађевинском реону под парцелом број 470/2 улица Сремска у Бачинцима уписана у Лист непокретности број 1537 К.О. Бачинци, укупне површине 1885м2 од чега је 513 м2 земљиште под зградом – објектом, 500м2 земљиште уз зграду- објекат и 872м2 њива 2. класе Носилац права на земљишту: Компанија Биг Булл доо у стечају , Бачинци Сремска 36 . Врста права : својина. Облик својине : приватна. Обим удела 1/1 Процењена вредност 1.003.504,00 дин. Јавно надметање одржаће се дана 29 децембра 2018 ( субота) у 11,00 часова на адреси: Бачинци, /Општина Шид/ Ул. Сремска 36 Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања односно у периоду од 10,00 до 11,45 часова.

Contact info

Contact person: стечајни управник Борислав Зоран
Contact phone: 060/752-98-10
Contact e-mail: zoranmborislav@yahoo.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014