.
четвртак,14.12.23 dc

Обавештење – Дигитална имовина: Евиденција ималаца виртуелних валута

У циљу унапређења професије стечајних управника и у сарадњи са Народном банком Србије, обавештавамо вас о могућности приступа информацијама о дигиталној имовини које поседује НБС у својој Евиденцији ималаца виртуелних валута и Регистру ималаца виртуелних валута као и о могућности приступа подацима Јединственог регистра сефова.

Наиме, у Републици Србији од јуна 2021. године примењује се Закон о дигиталној имовини („Службени гласник РС“, бр. 153/20 – у даљем тексту: Закон), којим је на свеобухватан начин уређено издавање дигиталне имовине (виртуелних валута и дигиталних токена) и пружање услуга повезаних с дигиталном имовином у Републици Србији, а уведена је и обавеза лиценцирања пружалаца тих услуга. У складу са Законом, Народна банка Србије је регулатор и супервизор у области виртуелних валута као врсте дигиталне имовине, док је Комисија за хартије од вредности Републике Србије регулатор и супервизор у области дигиталних токена.

На основу члана 85. Закона, Народна банка Србије је успоставила и води у електронском облику Евиденцију ималаца виртуелних валута (у даљем тексту: Евиденција), која садржи податке о правним лицима и предузетницима који су имаоци виртуелних валута. Податке у Евиденцију достављају:

Приступ Регистру ималаца виртуелних валута врши се путем следећег линка: https://nbs.rs/sr_RS/ciljevi-i-funkcije/nadzor-nad-finansijskim-institucijama/digital-imo/reg_di/.

Евиденција садржи идентификационе податке правних лица и предузетника, као и податке о адресама виртуелних валута које користе (то су алфа нумеричке ознаке које се односе на јавне криптографске кључеве), односно које су користили за извршење трансакција с виртуелним валутама. Напомињемо да се у Евиденцији не воде подаци о вредности извршених трансакција с виртуелним валутама, нити о вредности виртуелних валута које ималац виртуелних валута поседује.

Подаци из Евиденције нису јавни, али приступ тим подацима, у складу с чланом 87. Закона, омогућава се на основу одлуке или захтева надлежног суда. Такође, у складу с тачком 10. став 6. Одлуке о ближим условима и начину вођења Евиденције ималаца виртуелних валута („Службени гласник РС“, бр. 49/2021), подаци из Евиденције који се односе на одређеног имаоца виртуелних валута могу се доставити том имаоцу, на основу његовог захтева или захтева законског заступника или другог овлашћеног лица, што подразумева и стечајног управника који је законски заступник стечајног дужника. Подаци се достављају на основу писменог захтева, у којем се наводи основ преузимања података, и који може да се упути у папирној форми (на адресу Народне банке Србије, Сектор за принудну наплату, Краља Петра 12, Београд) или у електронској форми (на имејл адресу: eivv@nbs.rs). Ако захтев подноси законски заступник имаоца виртуелних валута (нпр. стечајни управник), потребно је уз захтев доставити очитан извод личне карте или копију пасоша законског заступника и копију исправе којом се доказује својство законског заступника (нпр. решења којим је именован као стечајни управник).

Народна банка Србије нам указује и на то да стечајни суд и стечајни управник, на исти начин као и код Евиденције ималаца виртуелних валута, могу, за потребе стечајних поступака које спроводе, остваривати и приступ подацима из Јединственог регистра сефова, који се односе на правна лица — кориснике сефова, а који такође нису јавно доступни.


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik