Poslednje osvežavanje baze podataka: 04.02.2023 12:25


Ispitna komisija

Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom koju obrazuje direktor Agencije (u daljem tekstu: Komisija), po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove stečaja.

Komisija ima pet članova koji su stručna lica iz oblasti stečajnog i privrednog prava, računovodstva, bankarstva i finansija koja imaju položen stručni ispit.

Predsednik i članovi Komisije imaju mandat od dve godine, sa mogućnošću reizbora.

Komisija ima predsednika koga postavlja direktor Agencije rešenjem o obrazovanju komisije.

Direktor Agencije, nakon isteka mandata Ispitne komisije obrazovane 2017. godine, a po prethodno dobijenoj saglasnosti Ministra privrede broj 119-01-235/2019-03 od 29. jula 2019. godine, dana 02. avgusta 2019. godine, doneo je rešenje o obrazovanju nove ispitne komisije.

Direktor Agencije, a nakon dobijene saglasnosti Ministra privrede broj 119-01-00078/2020-02 od 06.3.2020. godine, doneo je Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavlјanje poslova stečajnog upravnika broj II 05-1004/2019-07 od 12.3.2020. godine.

Za članove Komisije imenuju se:

  1. Miroslav Nikolić, dipl. pravnik;
  2. Jasminka Obućina, dipl. pravnik;
  3. Dejan Milovanović, dipl. ekonomista;
  4. Jovan Jovanović, dipl. pravnik;
  5. Duško Pantić, dipl.ekonomista.

pdf1 REŠENJE O OBRAZOVANJU ISPITNE KOMISIJE

pdf REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ISPITNE KOMISIJE

pdf REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ISPITNE KOMISIJE 02.03.2021

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014