.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ЛАГАДО - СТЕЧАЈНА МАСА
Mesto: Бујановац
Datum objave oglasa: 01.04.2015
Datum prodaje: 15.05.2015
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 75.094.458,63
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

ДОО “ЛАГАДО“ у стечају Бујановац ОГЛАШАВА Пету продају јавним надметањем стечајног дужника као правног лица. Најзначајнију имовину предмета продаје чине: А) НЕПОКРЕТНОСТИ • Зграде и земљиште - постојеће, уписане у Лист непокретности бр. 2924 КО Бујановац на КП бр.455; 1. Зграда за коју није позната намена – УПРАВНА ЗГРАДА,површине 328 м² приземље, удео власништва 2/3; 2. Објекат индустрије коже и крзна – ФАБРИКА КОЖНИХ ГАЛАНТЕРИЈА, површине 3994 м²; приземље, удео власништва 2/3; 3. Објекат индустрије коже и крзна – ФАБРИКА КОЖНИХ ГАЛАНТЕРИЈА, површине 887 м² на спрату, удео власништва 1/1; 4. Објекат индустрије коже и крзна – ФАБРИКА ГАРНИТУРА, површине 2348 м², приземље, удео власништва 2/3; 5. Помоћна зграда – СКЛАДИШТЕ,површине 688 м²; приз., удео власн. 2/3; 6. Помоћна зграда – РЕСТОРАН, површине 284 м², приз., удео власниш. 2/3; 7. Зграда индустрије коже и крзна – ПРОИЗВОДНИ ПОГОН, на Кп.бр. 455, површине 102 м², (приземље+спрат) укупно 204 м² удео власништва 1/1; 8. Земљиште под наведеним зградама – ОБЈЕКТИМА, на КП.бр.455 површине 7722 м²; (градско земљиште изван грађевинског подручја), удео власништва 2/3; 9. Земљиште уз зграде – ОБЈЕКТЕ, на КП.бр.455 површине 7422 м²; (градско земљиште изван грађевинског подручја), удео власништва 2/3; • Објекти ванкњижни – постојећи на суседној парцели КП бр.458/1 - 1. Надстрешница на КП бр.458/1 ванкњижни објекат површине 544 м2, удео власништва 2/3. Б) МАШИНЕ И ОПРЕМА - 1. Трафо станица; 2. Компресорска станица; 3. Котларница; 4. Регално складиште; 5. Дизалица-лифт. В) ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА - Према спецификацији у прилогу продајне документације. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 15.05.2015. године у 12.00 часова на следећој адреси: Стојана Љубића бб, зграда Дома Пензионера – други спрат, Лесковац. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 10:00 до 11:50 часова, на истој адреси.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Дејан Петковић
Telefon: 061/698 36 54
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014