.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ЕКОФАРМ
Mesto: Београд
Datum objave oglasa: 15.09.2023
Datum prodaje: 16.10.2023
Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду, пословни број 10 Ст 190/2021 од 04.11.2021. године о отварању стечајног поступка као и решења стечајног судије Привредног суда у Београду 10 Ст.190/2021 од 21.03.2022.године о банкротству стечајног дужника, а које је постало правоснажно дана 01.04.2022.године, те у складу са чл. 132, 133 Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“ бр. 104/2009, 99/2011-др.закон, 71/2012-одлука УС и 83/2014 и 113/17 и 44/2018 ) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника стечајни управник стечајног дужника ЕКОФАРМ ДОО БЕОГРАД – У СТЕЧАЈУ ул. Мехмеда Соколовића бр. 30, Београд ОГЛАШАВА Продају имовине јавним прикупљањем понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Миодраг Петровић
Telefon: +381 63 109 55 90
E-mail: stecajniupravnik@miodragpetrovic.rs
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014