.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: LEXIN
Mesto: Чачак
Datum objave oglasa: 05.11.2021
Datum prodaje: 24.12.2021
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 10.679.602,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Чачку Ст.бр.25/2019 од 11.01.2021 године (решење о банкротству ), а у складу са чланoвима 131, 132 ,133 и 135. Закона о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11,/83/14 – др. закон и 71/12 – одлука УС, 83/14,113,17,44/18 и 95/18 ), и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника : Друштво ограничене одговорности „ LEXIN „ ДОО Чачак у стечају , ул. Железничка бб ОГЛАШАВА ТРЕЋУ ПРОДАЈУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА MB: 07957564 ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ Детаљније погледати у тексту огласа

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник: Гордана Хаџић
Telefon: 063/72-52-475
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014