.
Friday,12.02.21

Prihvatanje dokaza o uplati taksi i naknada bez pečata banke

Kao dokaz izvršenog plaćanja republičkih administrativnih taksi i naknada prihvata se izvod poslovnog računa podnosioca iz banke ili potvrda banke, bez pečata banke ili platioca, na osnovu Mišlјenja Ministarstva finansija br. 434-01-7/07-04 od 25.05.2009. godine. Naime, nakon realizacije plaćanja, platiocu se dostavlјa izvod sa poslovnog računa na dan prenosa sredstava ili potvrda banke  o izvršenom prenosu sredstava.

U skladu sa mišlјenjem Ministarstva finansija, prihvata se izvod ili potvrda o izvršenom prenosu sredstava, bez pečata banke, kao validan dokaz o uplati republičke administrativne takse ili naknade.

Na izvodu ili potvrdi banke o izvršenom plaćanju, potrebno je da se nalaze podaci o nalogu kojim je plaćena taksa ili naknada, broj računa, poziv na broj, iznos sredstava koji je uplaćen, svrha uplate i naziv primaoca uplate.


Developed by Belit d.o.o 2014