.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: LUTTON
Place: Београд-Вождовац
Ad publication date: 09.04.2015
Sale date: 13.05.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 360,271,450.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Имовинска целина бр. 1, која се састоји од дела непокретне и покретне имовине, и то: а) Непокретна имовина - пословни простор у Београду, у ул. Теразије бр. 6, који се састоји од приземља, сутерена и галерије, укупне површине 559m², све на катастарској парцели 2919 КО Стари Град, и који се налази у приватној својини стечајног дужника са обимом удела 1/1; б) Покретна имовина - опрема која се налази у пословном простору у Београду, у ул. Теразије бр. 6, (по спецификацији која се налази у Продајној документацији). ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 13.05.2015. године у 12.00 часова на следећој адреси: Београд, ул. Мајке Јевросиме бр.51 (зграда „Универзал-Холдинг“ а.д. у стечају), VI спрат, канцеларија стечајног управника.

Contact info

Contact person: Oвлашћено лице: стечајни управник Раде Радуловић
Phone: 063/350-408
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik