Last database update: 20.10.2021 06:08


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ИНТЕГРАЛ-БРАВАРИ а.д. у стечају
Place: Суботица
Ad publication date: 13.02.2015
Sale date: 20.03.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 12,182,800.00
Sale state: Closed
Ad document  

Sale asset:

"ИНТЕГРАЛ-БРАВАРИ" а.д. у стечају из Суботице, ул. Чантавирски пут бб ОГЛАШАВА Продају непокретне имовине јавним надметањем Предмет продаје је : - Некретнине у сусвојини стечајног дужника у 4109/5059 дела – Пословни објекти : производна хала са анексом и радним платоом – које се налазе у Суботици, Чантавирски пут бб, на парцелама бр: 35950/4; 35950/22 и 35950/23; к.о. Доњи град, уписане у Лист непокретности бр.19545 к.о. Доњи град, што у природи представља издвојену браварску радионицу са пратећим просторијама укупне корисне површине 902 м2, издвојени магацински простор од 15 м2, и два радна платоа укупне површине 384,50 м2 са приступним бетонским путем. Почетна цена: 12.182.800,00 дин. Депозит: 4.873.120,00 дин. Јавно надметање ће се одржати дана 20.03.2015. године у 11,00 часова на следећој адреси: Привредни суд у Суботици, ул.Сенћански пут бр.1; II спрат.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Милан Мишчевић
Contact phone: 063/865-3782
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014