Последње освежавање базе података: 02.04.2020 12:32


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ONCE
Место: Београд
Датум објаве огласа: 06.03.2020
Датум продаје: 21.04.2020
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 987.787.080,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Продаја стечајног дужника као правног лица ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ ПРОЈЕКТА О НЕКРЕТНИНАМА „ONCE“ Д.О.О. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ из Београда, матични број: 20171847. Најважнија имовина стечајног дужника: Објекат бр. 1 - породична стамбена зграда, Објекат бр. 2 - шупа, помоћна зграда и Објекат бр. 3 - породична стамбена зграда, који се налазе у Булевару краља Александра бр. 405 и 405а, на катастарским парцелама број 5030/1 површине 7.923 m², као икатастарске парцеле 5030/3 површине 155 m², 5030/4 површине 799 m², 5031/3 површине 31 m², 5031/4 површине 205 m², 5034/3 површине 49 m², 5034/4 површине 193 m, све уписано у изводу из ЛН бр. 4709 од 21.08.2019. године. Јавно отварање понуда одржаће се дана 21.04.2020. године у 12:00 часова на адреси Београд, Теразије бр. 31/МС Београд, у присуству Комисије формиране одлуком стечајног управника и уз присуство представника свих понуђача.

Контакт подаци

Овлашћено лице: стечајни управник Мирко Боровчанин
Контакт телефон: + 381 11 33 41 282
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014