Последње освежавање базе података: 19.02.2019 - 6:08


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 10.550


Датум отварања: 06.03.2019,Име компаније: ИНВЕСТЕКСПОРТ ГРУПА

Локали у Параћину и Кусадку

Опис: локали стечајног дужник које се налазе у објекту пословних услуга у Параћину, у улици Томе Живановића бр. 34. уписаном у лист непокетности бр. 6421, К.О. Параћин као зграда бр. 1. на кат. парц. бр. 93/2, а уписани као пословни простор-једна просторија пословних услуга, означени бројем посебног дела 4, 15, 16 и 17, у приземљу објекта пословних услуга и бројем посебног дела 30, 31 на спрату објекта пословних услуга и и три недовршена локала која се налазе на првом спрату (високо приземље) пословно-занатског центра „Кусадак“, изграђеног на катастарској парцели бр. 12869/2, уписаном у лист непокретности бр. 4797, К.О. Кусадак, ванкњижно власништво

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 4.530.638,98 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 26.02.2019,Име компаније: ЈУГОРЕМЕДИЈА

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

Опис: Продаја стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 3.813.531.357,07 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 19.02.2019,Име компаније: Стечајна маса ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА

Продаја покретне имовине стечајне масе ИМТ АД у стечају

Опис: Продаја покретне имовине стечајне масе која се налази у Новом Београду,Земунска 26

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 475.983.221,59 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 18.02.2019,Име компаније: МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ

Продаја дела имовине стечајног дужника

Опис: Стечајни управник је по уплати депозита од стране заинтересованог купца дела имовине стечајног дужника и то непокретности у ул. Бранкова 30, Београд, започео законску процедуру продаје методом непосредне погодбе.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 106.889.042,26 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 10.02.2019,Име компаније: АГРОСРЕМ

Продаја накнадно пронађене непокретне имовине стечајне масе „АГРОСРЕМ“ АД - у стечају

Опис: Продаја накнадно пронађене непокретне имовине стечајне масе „АГРОСРЕМ“ АД - у стечају -методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 257.125,21 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 01.02.2019,Име компаније: ПУТ

Пета продаја јавним надметањем

Опис: Продаја целокупне преостале имовине стечајног дужника разврстане у две имовинске целине

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 20.755.600,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 31.01.2019,Име компаније: ECO ORGANIC LIFE

Продаја непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем, товилиште и прасилиште са земљиштем

Опис: 1. Објекат пољопривреде-товилиште површине 1526 м2 које се налази на катастарској парцели 1701/5, уписано у листу непокретности број 2361 КО Јаково и земљиште површине 1526 м2 које се налази на катастарској парцели 1701/5, уписано у листу непокретности број 2361 КО Јаково, на коме је продавац Eco Organic Life доо у стечају носилац права својине са величином удела 1108/1525. 2. Објекат пољопривреде-прасилиште површине 1445 м2 које се налази на катастарској парцели 1701/6, уписано у листу непокретности број 2362 КО Јаково и земљиште површине 1445м2 које се налази на катастарској парцели 1701/6, уписано у листу непокретности број 2362 КО Јаково, на коме је продавац Eco Organic Life доо у стечају носилац права својине са величином удела 1055/1446. Почетна цена износи 35.907.607,00 РСД. Депозит за учешће у поступку продаје износи 14.363.042,00 РСД

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 71.815.214,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 31.01.2019,Име компаније: РАКЕТА-ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ

НАКНАДНО пронађена имовина

Опис: Пословни простор који се састоји од једне просторије пословних услуга, корисне површине 47м2 , у Ивањици, ул. Венијамина Маринковића бб (Робна кућа „Избор“), уписан у листу непокретности број 19 КО Ивањица, у приземљу стамбено-пословне зграде брoj 1 као број посебног дела 1, на улазу 2, изграђене на кат. пар. бр. 1344 КО Ивањица, на коме је стечајни дужник уписан као носилац права својине, облик својине друштвена, обим удела 1/1.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 3.924.768,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014