Последње освежавање базе података: 23.09.2018 - 11:57


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: АД БУДУЋНОСТ
Место: Лесковац
Датум објаве огласа: 08.04.2018
Датум продаје: 11.05.2018
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 16.002.000,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје Непокретност на адреси Лесковац, Његошева 99. изграђена на к.п. 2100, уписана у Листу непокретности 21, КО Лесковац, управна зграда укупне површине 600 m2 , приземље и спрат, земљиште под зградом – објектом 307 m2 , врста земљишта – градско грађевинско земљиште, врста права - право коришћења, својина на земљишту државна, обим удела 576/12416. Земљиште није предмет продаје већ се по основу куповине непокретности као право коришћења преноси на купца. Јавно отварање понуда одржаће се дана 11.05.2018. године у 13 часова на следећој адреси: Приврени суд Лесковац, улица Булевар ослобођења 2, Лесковац, уз присуство представника свих понуђача. Лица која учествују у отварању понуда, понуђач лично, законски заступник односно овлашћенио о лице које заступа потенцијалног купца дужно је, пре почетка отварања понуда, да пружи на увид доказ о идентитету (важећа лична карта или пасош).

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Драган Мирковић
Контакт телефон: 060/011-90-57 или 016/242-724
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014