Последње освежавање базе података: 14.12.2017 - 18:49


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД ГЕОПЛАН
Место: Нови Сад
Датум објаве огласа: 29.11.2017
Датум продаје: 29.12.2017
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 33.403.147,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД „ГЕОПЛАН“ У СТЕЧАЈУ из Новог Сада, Булевар ослобођења бр. 38, Mатични број: 08068330, ПИБ: 100236539, са најзначајнијом имовином коју чини: I . Непокретна имовина: Непокретна имовина којa се налази у Новом Саду, на адреси Булевар ослобођења бр. 38, у оквиру стамбене зграде за колективно становање Пр+8+Пк, број зграде 1, објекат има одобрење за употребу, изграђеним на кат. парцели бр. 6900/5, све уписано у Лист непокретности бр.1402 К.О. Нови Сад I и то: -пословни простор – једна просторија друштвених организација и удружења грађана, у приземљу, број улаза 38, број посебног дела 1, површине 182 м2 , својина друштвена, обим удела 1/1 и -пословни простор – једна просторија друштвених организација и удружења грађана, у приземљу, број улаза 38, број посебног дела 2, површине 166 м2, својина друштвена, обим удела 1/1. II . Покретна имовина: - Путничка возила, канцеларијски намештај и опрема – према спецификацији у продајној документацији; Јавно надметање одржаће се дана 29.12.2017. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Канцеларија Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 10, V спрат. Регистрација учесника почиње у 9:00 часова, а завршава се у 10:50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Мирјана Кићановић
Контакт телефон: 063/569-348
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014