Последње освежавање базе података: 22.08.2017 - 22:21


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ЗВЕЗДА - у стечају
Место: Београд
Датум објаве огласа: 21.06.2017
Датум продаје: 14.09.2017
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 413.308.079,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје представља непокретна и покретна имовина груписана у јединствену имовинску целину бр. I, која се састоји од: – Грађевински објекти постојећи на катастарској парцели број 99/4 и 108/3, уписани у лист непокретности бр. 643 КО Земун поље, В листа - 1. Део (Имовина која је под разлучним правом) и то: - Зграда број 1 – Објекат пословних услуга - Портирница, спратност Пр, површине под објектом 11м2,својина мешовита,обим удела1/1.Правни статус објекта:објекат има одобрење за употребу - Зграда број 2 – Зграда пословних услуга –Хала,спратност Пр,површине под објектом 70 05м2, својина мешовита, обим удела 1/1. Правни статус објекта: објекат преузет из земљишне књиге; - Зграда број 3 – Гаража, спратност Пр, површине под објектом 3 29м2, својина мешовита, обим удела 1/1. Правни статус објекта: објекат има одобрење за употребу; - Зграда број 4–Зграда пословних услуга – Ресторан,спратност Пр,површине под објектом 3 75м2 својина мешовита, обим удела 1/1. Правни статус објекта: објекат преузет из земљишне књиге; - Зграда број 5–Зграда пословних услуга–Магацин запаљивог материјала, спратност Пр, повр. под објектом 89м2, својина мешовита, обим удела 1/1. Правни статус објекта: објекат има одобрење за употребу; - Зграда број 7–Зграда пословних услуга–Управна зграда, спратност Пр, површине под објектом 4 47м2, својина мешовита, обим удела 1/1. Правни статус објекта: објекат преузет из земљишне књиге; - Зграда број 8 – Зграда пословних услуга – Настрешница, спратност Пр, површине под објектом 2 73м2, својина мешовита, обим удела 1/1. Правни статус објекта: објекат има одобрење за употребу; - Зграда број 9– Зграда пословних услуга – Магацин резервних делова, спратност Пр, површине под објектом 4 26м2, својина мешовита, обим удела 1/1. Правни статус објекта: објекат преузет из земљишне књиге; - Зграда број 10 – Зграда пословних услуга – део, спратност Пр, површине под објектом 4 16м2, својина мешовита, обим удела 1/1. Правни статус објекта: објекат преузет из земљишне књиге. 2. - Опрема која је наведена према спецификацији у продајној документацији (Имовина на којој не постоји установљено разлучно право) Јавно надметање одржаће се дана 14.09.2017. године у 12 часова на следећој адреси: "ЗВЕЗДА"А.Д. Фабрика за обраду стакла Београд / Земун / у стечају,Земун, Батајнички друм бр. 27.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Перо Радовић
Контакт телефон: 011/6685-751, 062/345-011
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014