Последње освежавање базе података: 21.09.2017 - 20:09


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: БЕТОН НСД
Место: Нови Сад
Датум објаве огласа: 15.05.2017
Датум продаје: 16.06.2017
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 7.835.629,35

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Продаја стечајног дужника као правног лица. • Грађевински објекти који се налазе у Врбасу, у улици Петра Драпшина бр. 1, саграђени на парцели број 6574 уписани у ЛН 5444 К.О. Врбас-град и то: зграда бр. 1 – зграда пословних услуга површине 435 м2 , зграда бр.2 – помоћна зграда – тунелска пећ површине 1000 м2, зграда бр.3 – помоћна зграда површине 195 м2, зграда бр.4 – помоћна зграда површине 86 м2, зграда бр.9 – зграда пословних услуга-хала површине 1360 м2, зграда бр.10 – зграда пословних услуга-хала површине 31 м2 наведени објекти су приватна својина стечајног дужника са уделом 1/1, земљиште на кат. парцелама 6574 је земљиште у грађевинском подручју, у државној својини РС са правом коришћења стечајног дужника. • Дворишни стан који се налази у Врбасу, улици Ивана Милутиновића бр. 2 - Двособан стан бр. 9, бруто површине 67м2, зграда бр. 1, број улаза 2, приземље, својина приватна обим удела 1/1, саграђен на парцели број 8925, уписан у ЛН 5697 К.О. Врбас-град. • Потраживање по основу судског спора који се води пред Привредним судом у Новом Саду П.1348/2016 • Потраживање по основу разлике између фактурисане цене и реалне врености стана у Врбасу блок Саве Ковачевића бр.14, двособан стан бр.4 Детаљан приказ и опис имовине дат је у продајној документацији. Јавно надметање одржаће се дана 16.06.2017. године у 12.00 часова, на следећој адреси стечајног дужника: Нови Сад, Суботичка 76 у присуству Комисије. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 10:00 до 11:50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: стечајни управник Радован Иветић
Контакт телефон: 063 500 076
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014