Последње освежавање базе података: 17.01.2018 - 6:12


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ХИГЛО
Место: Хоргош
Датум објаве огласа: 20.04.2017
Датум продаје: 02.06.2017
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 360.269.142,85

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје представља стечајни дужник као правно лице у складу са проценом вештака од 10.08.2016 године, док најзначајнију имовину стечајног дужника чине: 1. Фабрика у Хоргошу, улица Стевана Сремца 8, за прераду и конзервисање воћа и поврћа дубоким замрзавањем, која се састоји од непокретности саграђене на катастарској парцели 2635 к.о. Хоргош, укупне укњижене површине - земљиште под зградама 19.782 м2 – и то: управна зграда, гаража, надстрешница, вагарска кућа са вагом, стара хладњача, котларница, радионице, хладњача, машинска хала, нова хладњача, технички магацин, трафо станице, складиште, магацин, базен за воду, помоћни објекат, гаража, пумпна станица, артески бунар. 2. Припадајућа опрема и транспортна средства према спецификацији у продајној документацији. 3. Жиг регистрован код завода за интелектуалну својину, регистарски број 44964, број пријаве Ж 1998/1187, Јавно надметање одржаће се дана 02.06.2017 године у 12,00 часова у згради Привредног суда у Суботици судница бр. 168 / II спрат. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 10,00 – 11,50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: стечајни управник Тамаш Хармат
Контакт телефон: 064/28-21-156
Контакт е-маил: kancelarijaharmat@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014