Последње освежавање базе података: 23.10.2019 11:42


Седнице дисциплинског већа – 2013. година

I

I седница дисциплинског већа АЛСУ у 2013. години одржана је 30. јануара 2013. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,15 часова.

На седници је разматрано и одлучено у укупно два дисциплинска предмета. У оба предмета утврђене су неправилности у раду стечајних управника и донете одлуке.

II

II седница дисциплинског већа АЛСУ у 2013. години одржана је 5. фебруара 2013. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,15 часова.

На седници је разматрано и одлучено у укупно два дисциплинска предмета. У оба предмета утврђене су неправилности у раду стечајних управника и донете одлуке.

III

III седница дисциплинског већа АЛСУ у 2013. години одржана је 21. фебруара 2013. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,30 часова.

На седници је разматрано и одлучено у укупно три дисциплинска предмета.

У свим предметима утврђене су неправилности у раду стечајних управника и донете одлуке.

IV

IV седница дисциплинског већа АЛСУ у 2013. години одржана је 12. марта 2013. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

С обзиром на то да је претходном сазиву дисциплинског већа истекао мандат 28. фебруара 2013. године, те да је именовано дисциплинско веће у новом саставу, то је седница започела коституисањем дисциплинског већа у новом саставу и договором о начину рада.

У даљем току седница је имала радни карактер. На седници су разматрана два предмета формирана по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка. У оба предмета утврђене су неправилности у раду стечајних управника и донете су одлуке.

Следећа седница дисциплинског већа заказана је за 26. март 2013. године.

V

V седница дисциплинског већа АЛСУ у 2013. години одржана је 29. априла 2013. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

С обзиром да су Решењем о разрешењу и именовању дисциплинског већа Агенције за лиценцирање стечајних управника разрешени дужности члан дисциплинског већа Милун Тривунац и заменик члана дисциплинског већа Александар Воштић, те да је за члана дисциплинског већа именован Александар Воштић а за заменика члана дисциплинског већа именован Драгомир Матовић, председавајући је присутнима прочитао решење о разрешењу и именовању дисциплинског већа Агенције за лиценцирање стечајних управника од 25. априла 2013. године, па је седница започела конституисањем дисциплинског већа у измењеном саставу.

На седници су разматрана питања која захтевају хитност у поступању. Разматрани су предмети у којима је Управни суд донео пресуду којом је уважио тужбе и поништио одлуке дисциплинског већа Агенције за лиценцирање стечајних управника и предмет вратио туженом органу на поновно одлучивање. Поступајући по наведеним одлукама Управног суда дисциплинско веће је у поновном поступку одлучивало и донело одлуке.

Следећа седница дисциплинског већа заказана је за 14. мај 2013. године.

VI

VI седница дисциплинског већа АЛСУ у 2013. години одржана је 14. маја 2013. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

На седници је размотрaно и одлучено у 3 предмета формираних по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

У погледу 2 разматрана предмета вођен је јединствени поступак с обзиром на то да су поступци спојени, те је донета једна одлука.

Следећа седница диспиплинског већа заказана је за 21.мај 2013. године.

VII

VII седница дисциплинског већа АЛСУ у 2013. години одржана је 21. маја 2013. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

На седници су разматрана 3 предмета формирана по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка. У 2 предмета вођена је усмена расправа.

У једном разматраном предмету веће је донело закључак да стечајни управник накнадно достави доказе за своје наводе изнете пред дисциплинским већем.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у 2 разматрана предмета.

Следећа седница диспиплинског већа заказана је за 28. мај 2013. године.

VIII

VIII седница дисциплинског већа АЛСУ у 2013. години одржана је 28. маја 2013. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

На седници су разматрана 4 предмета формирана по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка. У 1 предмету је одржана усмена расправа, а у једном предмету је одложена усмена расправа.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у 3 разматрана предмета.

IX

IX седница дисциплинског већа АЛСУ у 2013. години одржана је 3. септембра 2013. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

На седници је разматран 1 предмет чије решење је одлуком Управног суда поништено и предмет враћен првостепеном органу на поновно одлучивање. У наведеном предмету је одложена усмена расправа.

Следећа седница дисциплинског већа заказана је за 24. септембар 2013. године.

X

X седница дисциплинског већа АЛСУ у 2013. години одржана је 24. септембра 2013. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

На седници су разматрана 6 предмета формирана по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка. У 3 предметa је одложена усмена расправа.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у 3 разматрана предмета.

За утврђене лакше повреде дужности изречене су мере:

  • опомена – 2 предмета
  • опомена и новчана казна – 1 предмет

Следећа седница дисциплинског већа заказана је за 1. октобар 2013. године.

XI

XI седница дисциплинског већа АЛСУ у 2013. години одржана је 1. октобра 2013. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници је присуствовалодисциплинско веће у пуном саставу.

На седници су разматрана четири предмета формирана по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка, а у два предмета је одржана усмена расправа.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у 4 разматрана предмета.

За утврђене теже повреде дужности изречене су мере:

  • јавна опомена и новчана казна – 2 предмета

За утврђене лакше повреде дужности изречене су мере:

  • опомена – 2 предмета

Следећа седница дисциплинског већа заказана је за 15. октобар 2013. године.

XII

XII седница дисциплинског већа АЛСУ у 2013. години одржана је 22. октобра 2013. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

На седници су разматрана 2 предмета чије решење је одлуком Управног суда поништено и предмети враћени првостепеном органу на поновно одлучивање и три предмета формирана по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у 4 разматрана предмета, а у једном предмету је одложена расправа.

За утврђене теже повреде дужности изречене су мере:

  • новчана казна – 1 предмет

За утврђене лакше повреде дужности изречене су мере:

  • опомена – 2 предмета
  • новчана казна – 1 предмет

Следећа седница дисциплинског већа заказана је за 29. октобар 2013. године.

XIII

XIII седница дисциплинског већа АЛСУ у 2013. години одржана је 29. октобра 2013. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,30 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

На седници су разматрана четири предмета формирана по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка, у једном предмету је одржана усмена расправа, а у једном предмету у коме је Управни суд донео пресуду којом је уважио тужбу и поништио одлуку дисциплинског већа Агенције за лиценцирање стечајних управника и предмет вратио туженом органу на поновно одлучивање, дисциплинско веће је у поновном поступку одлучивало и донело одлуку.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у 5 разматраних предмета.

Следећа седница дисциплинског већа заказана је за 12. новембар 2013. године.

XIV

XIV седница дисциплинског већа АЛСУ у 2013. години одржана је 26. новембра 2013. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

На седници су разматрана два предмета формирана по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка, у једном предмету је одржана усмена расправа, а у другом предмету је одложена усмена расправа за 3. децембар 2013. године у 12 сати.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у 1 разматраном предмету.

Следећа седница дисциплинског већа заказана је за 3. децембар 2013. године.

XV

XV седница дисциплинског већа АЛСУ у 2013. години одржана је 6. децембра 2013. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова. С обзиром да је дошло до измене у саставу чланова дисциплинског већа, то је седница започела конституисањем дисциплинског већа у новом саставу и договором о даљем начину рада.

XVI

XVI седница дисциплинског већа АЛСУ у 2013. години одржана је 17. децембра 2013. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

На седници није одлучивано о предметима дисциплинског већа. Следећа седница дисциплинског већа заказана је за 24.12.2013. године са почетком у 12,00 часова.

XVII

XVII седница дисциплинског већа АЛСУ у 2013. години одржана је 24. децембра 2013. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

На седници су разматрана четри предмета формирана по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у 3 разматрана предмета.

Следећа седница дисциплинског већа заказана је за 16. јануар 2014. године.

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014