Последње освежавање базе података: 23.10.2019 11:18


Седнице дисциплинског већа – 2012. година

I

I седница дисциплинског већа АЛСУ у 2012. години одржана је 13. јануара 2012. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12 часова.

Седници су присуствовалодисциплинско веће у пуном саставу.

На седници је размотрено укупно3предмета формираних по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

У три разматрана предмета била је заказана усмена расправа, која је у једном предмету одложена због оправданог изостанка стечајног управника.

У два предмета је држана усмена расправа.

По одржаној усменој расправи у једном предмету дисциплинско веће је закључило да је потребно допунити доказни поступак и затражити од стечајног управника доставу додатне документације.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у 1 разматраном предмету.

Утврђене су неправилности у раду стечајних управника које су квалификоване као теже повреде дужности.

За утврђену тежу повреду дужности изречена је следећа мера:

 • новчана казна у износу од 400.000,00 динара.

II

II седница дисциплинског већа АЛСУ у 2012. години одржана је 27. јануара 2012. године у просторијама АЛСУ са почетком у 14,45 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

На седници је размотрено укупно 5 предмета формираних по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

У 2 предмета веће је закључило да је потребно допунити доказни поступак, те су позвани надлежни супервизори да исто учине.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у 3 разматрана предмета.

Утврђене су неправилности у раду стечајних управника које су квалификоване као тежа повреда дужности у једном предмету, а лакша повреда дужности у два предмета.

За утврђену тежу повреду дужности изречена је следећа мера:

 • одузимање лиценце -1 предмет.

За утврђене лакше повреде дужности изречене су следеће мере:

 • опомена и новчана казна у износу од 30.000,00 динара – 2 предмета.

III

III седница дисциплинског већа АЛСУ у 2012. години одржана је 10. фебруара 2012. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,30 часова.

Седници су присуствовалодисциплинско веће у пуном саставу.

На седници је размотрено укупно 6 предмета формираних по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

У једном предмету је одлучено да се одржи усмена расправа. Иста је заказана за 24. фебруар 2012. године у 12 часова.

У једном предмету је одржана усмена расправа.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у 5 разматраних предмета.

Утврђене су неправилности у раду стечајних управника које су квалификоване као тежа повреда дужности у три предметуа а лакша повреда дужности у два предмета.

За утврђену тежу повреду дужности изречене су следеће мера:

 • одузимање лиценце -1 предмет;
 • јавна опомена и новчана казна у износу од 200.000,00 динара – 1 предмет;
 • новчана казна у износу од 800.000,00 динара -1 предмет.

За утврђене лакше повреде дужности изречене су следеће мере:

 • новчана казна у износу од 100.000,00 динара – 1 предмет;
 • опомена – 1 предмет.

IV

IV седница дисциплинског већа АЛСУ у 2012. години одржана је 9. марта 2012. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,30 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

С обзиром на то да је претходном сазиву дисциплинског већа истекао мандат 28. фебруара 2012. године, те да је именовано дисциплинско веће у новом саставу, то је седница започела конституисањем дисциплинског већа у новом саставу и договором о начину рада.

У даљем току седница је имала радни карактер.

На седници је размотрено укупно11 предмета формираних по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

У два предмета је одлучено да се одржи усмена расправа.

Усмене расправе су заказане за 23. март 2012. године и 6. април 2012. године са почетком у 12 сати.

У погледу једног предмета је констатовано да су у међувремену против истог стечајног управника покренута још два дисциплинска поступка. С обзиром да у два новопокренута поступка нису испуњени процесни услови за одлучивање, веће је одлучило да се застане са одлучивањем у наведеном предмету да би се на наредној седници сви покренути поступци спојили ради доношења једне одлуке.

У једном предмету је одлучивање одложено с обзиром на нове чињенице.

У једном предмету је од супервизора затражена допуна извештаја.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у шест разматраних предмета.

Утврђене су неправилности у раду стечајних управника које су квалификоване као тежа повреда дужности у једном предмету, а лакша повреда дужности у пет предмета.

За утврђену тежу повреду дужности изречена је следећа мера:

 • јавна опомена и новчана казна у износу од 500.000,00 динара – 1 предмет.

За утврђене лакше повреде дужности изречене су следеће мере:

 • опомена и новчана казна од 20.000,00 динара – 1 предмет;
 • опомена и новчана казна од 10.000,00 динара – 2 предмета;
 • новчана казна у износу од 10.000,00 динара – 1 предмет;
 • опомена – 1 предмет.

V

V седница дисциплинског већа АЛСУ у 2012. години одржана је 23. марта 2012. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,30 часова.

Седници je присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

На седници је размотрено укупно 9 предмета формираних по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

Усмена расправа заказана за 23. март 2012. године у 12 сати није одржана. Нова усмена расправа је заказана за 6. април 2012. године у 14 сати.

Дисциплинско веће је донео закључак да се три дисципинска поступка која се воде против истог стечајног управника споје и да се одржи усмена расправа која је заказана за 6. април 2012. године у 13 сати.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у 5 разматраних предмета.

Дисципинско веће је у два предмета донело одлуку о обустави поступка и то:

 • у једном предмету је поступак обустављен из процесних разлога;
 • у једном предмету је поступак обустављен јер је дисциплинско веће утврдило да у поступању стечајног управника нема неправилности.

У три предмета је дисциплинско веће утврдило да су стечајни управници учинили неправилности и донело одлуку о изрицању мере.

Утврђене су неправилности у раду стечајних управника које су квалификоване као тежа повреда дужности у једном предмету,а лакша повреда дужности у два предмета.

За утврђену тежу повреду дужности изреченаје мера:

 • јавна опомена и новчана казна у износу од 200.000,00 динара – 1 предмет.

За утврђене лакше повреде дужности изречене су следеће мере:

 • опомена и новчана казна од 10.000,00 динара – 2 предмета.

VI

VI седница дисциплинског већа АЛСУ у 2012. години одржана је 6. априла 2012. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00часова.

Седници су присуствовалодисциплинско веће у пуном саставу.

На седници је размотрено укупно 3 предмета формираних по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

Одржане су две усмене расправе и то расправе заказане за 12,00 часова и за 14,00 часова.

Усмена расправа заказана за 6. април 2012. године у 13,00 сати није одржана. Нова усмена расправа је заказана за 20. април 2012. године.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у2 разматрана предмета.

Утврђене су неправилности у раду стечајних управника које су квалификоване као тежа повреда дужности у оба разматрана предмета.

За утврђену тежу повреду дужности изреченаје мера:

 • одузимања лиценце- 2 предметa.

VII

VII седница дисциплинског већа АЛСУ у 2012. години одржана је 20. априла 2012. године у просторијама АЛСУ са почетком у 13,30часова.

На седници је размотрено укупно 7 предмета формираних по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

Усмена расправа заказана за 20. април 2012. године у 12 сати није одржана. Нова усмена расправа ће накнадно бити заказана.

У једном разматраном предмету је одлучено да се одржи усмена расправа која је заказана за 11. мај 2012. године.

Дисциплинско веће је донео закључак да се два дисциплинска поступка која се воде против истог стечајног управника споје ради доношења једне одлуке.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у4 разматрана предмета.

У истим предметима је дисциплинско веће утврдило да су стечајни управници учинили неправилности и донело одлуку о изрицању мере.

Утврђене су неправилности у раду стечајних управника које су квалификоване као тежа повреда дужности у три предмета,а лакша повреда дужности у једном предмету.

За утврђенетеже повреде дужности изреченесу мере:

 • јавна опомена и новчана казна у износу од 200.000,00 динара- 2 предмета;
 • јавна опомена и новчана казна од 300.000,00 динара-1 предмет.

За утврђену лакшу повреду дужности изречене су следеће мере:

 • јавна опомена и новчана казна од 50.000,00 динара-1 предмет.

VIII

VIII седница дисциплинског већа АЛСУ у 2012. години одржана је 16. maja 2012. године у просторијама АЛСУ са почетком у 13,00 часова.

На седници је размотрено укупно 8 предмета формираних по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

С обзиром на то да усмена расправа заказана за 11. мај 2012. године није одржана, у том предмету је заказана усмена расправа за 8. јун 2012. године у 12,00 часова.

У једном разматраном предмету је одлучено да се одржи усмена расправа која је заказана за 22. јун 2012. године.

Дисциплинско веће је донело закључак да се два дисциплинска поступка која се воде против истог стечајног управника споје ради доношења једне одлуке. У истом предмету је заказана усмена расправа за 1. јун 2012. године.

У једном разматраном предмету веће је донело закључак да се од супервизора затраже додатне информације.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у 3 разматрана предмета.

У истим предметима је дисциплинско веће утврдило да су стечајни управници учинили неправилности и донело одлуку о изрицању мере.

Утврђене су неправилности у раду стечајних управника које су квалификоване као тежа повреда дужности у једном предмету, а као лакша повреда дужности у два предмета.

За утврђену тежу повреду дужности изречене су мере:

 • јавна опомена и новчана казна у износу од 800.000,00 динара- 1 предмет;

За утврђене лакше повреде дужности изречене су следеће мере:

 • опомена и новчана казна од 20.000,00 динара-1 предмет;
 • јавна опомена-1 предмет.

IX

IX седница дисциплинског већа АЛСУ у 2012. години одржана је 1. јуна 2012. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

На седници је решавано неколико питања у вези поступања дисциплинског већа у појединим ситуацијама.

Разматран је један предмет.

У истом предмету је држана усмена расправа која је почела у 13,00 сати.

Усмена расправа је окончана у 18,00 сати.

Дисциплинско веће је одучило да доношење одлуке у тој дисциплинско правној ствари одложи за наредну седницу већа.

X

X седница дисциплинског већа АЛСУ у 2012. години одржана је 8. јуна 2012. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

На седници је размотрено укупно 8 предмета формираних по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

Усмена расправа заказана за 8. јун 2012. године у 12,00 сати у једном дисципинском поступку није одржана и иста ће бити накнадно заказана.

У једном разматраном предмету веће је одлучило да се поступак понови.

У поновљеном поступку веће је одлучило да донето решење о изрицању мере због лакше повреде дужности остаје на снази.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у 6 разматраних предмета.

У погледу 2 разматрана предмета вођен је јединствени поступак с обзиром на то да су поступци спојени, те је донета једна одлука.

У свим предметима о којима је одлучено коначном одлуком дисциплинско веће је утврдило да су стечајни управници учинили неправилности и донело одлуку о изрицању мере.

Утврђене су неправилности у раду стечајних управника које су квалификоване као тежа повреда дужности .

За утврђену тежу повреду дужности изречене су мере:

 • јавна опомена и новчана казна у износу од 300.000,00 динара – 2 предмета (спојени поступци)
 • јавна опомена и новчана казна у износу од 250.000,00 динара -1 предмет
 • јавна опомена и новчана казна у износу од 150.000,00 динара – 2 предмета

 • новчана казна од 150.000,00 динара – 1 предмет

XI

XI седница дисциплинског већа АЛСУ у 2012. години одржана је 22. јуна 2012. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

На седници је размотрено укупно 8 предмета формираних по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

Усмена расправа заказана за 22. јун 2012. године у 12,00 сати у једном дисципинском поступку није одржана и иста је заказана за 6. јул 2012. године у 12,00 сати.

У једном разматраном предмету веће је одлучило да закаже усмену расправу за 24. август 2012. године у 12,00 сати.

У једном предмету дисципинско веће је због објективних разлога продужило рок за изјашњење стечајног управника на поднети извештај са предлогом за покретање дисциплинског поступка.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у 5 разматраних предмета.

У свим предметима о којима је одлучено коначном одлуком дисциплинско веће је утврдило да су стечајни управници учинили неправилности и донело одлуку о изрицању мере.

У једном предмету обустављен је поступак.

У 4 предмета утврђене су неправилности у раду стечајних управника које су квалификоване: као тежа повреда дужности у 1 предмету, а као лакша повреда дужности у 3 предмета.

За утврђену тежу повреду дужности изречене су мере:

 • јавна опомена и новчана казна у износу од 200.000,00 динара – 1 предмет.

За утврђену лакшу повреду дужности изречене су мере:

 • опомена и новчана казна у износу од 30.000,00 динара – 1 предмет;
 • опомена и новчана казна у износу од 50.000,00 динара – 1 предмет;
 • новчана казна од 50.000,00 динара – 1 предмет.

XII

XII седница дисциплинског већа АЛСУ у 2012. години одржана је 17. августа 2012. године у просторијама АЛСУ са почетком у 13,00 часова.

На седници су разматрана питања која захтевају хитност у поступању. Разматран јепредмет у коме је Управни суд донео пресуду којом је уважио тужбу, поништио решење дисциплинског већа Агенције за лиценцирање стечајних управника и предмет вратио туженом органу на поновно одлучивање. Поступајући по наведеној одлуци Управног суда дисциплинско веће је у поновном поступку одлучивало и донело одлуку.

Такође је одлучено да се седница већа, односно усмена расправа која је заказана за 24. август 2012. године одложи, из објективних разлога, а да ће се следећа накнадно заказати.

XIII

XIII седница дисциплинског већа у 2012. години, одржана је 30. октобра 2012. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

По констатовању измена у саставу већа, те упознавању чланова са бројем и статусом предмета који су у току, дисциплинско веће је након разматрања одлучило да се у једном предмету одреди прекид поступка и утврдило дневни ред наредне седнице.

Следећа седница дисциплинског већа заказана је за 6. новембар 2012. године.

XIV

XIV седница дисциплинског већа АЛСУ у 2012. години одржана је 6. новембра 2012. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,05 часова.

На седници је разматрано пет дисциплинских предмета.

Дисциплинско веће је закључило да је у једном предмету потребно да се закаже и одржи усмена расправа.

У једном предмету одлучено је да се дисциплински поступак обустави.

У три предмета утврђене су неправилности у раду стечајних управника и донете одговарајуће одлуке.

Следећа седница дисциплинског већа заказана је за 13. новембар 2012. године.

XV

XV седница дисциплинског већа АЛСУ у 2012. години одржана је 13. новембра 2012. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,15 часова.

На седници је разматрано и одлучено у три дисциплинска предмета, при чему је у два предмета одлчучивано у поновном поступку. У сва три предмета утврђене су неправилности у раду стечајних управника и донете одговарајуће одлуке.

Поред тога, усмена расправа која је у једном предмету била заказана одложена је из разлога што нису били испуњени процесни услови за држање усмене расправе.

Следећа седница дисциплинског већа заказана је за 20. новембар 2012. године.

XVI

XVI седница дисциплинског већа АЛСУ у 2012. години одржана је 27. новембра 2012. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,07 часова.

На седници је у једном предмету одржана усмена расправа, а у једном предмету усмена расправа је одложена из разлога што нису били испуњени процесни услови за држање усмене расправе.

На седници је разматрано и одлучено у укупно четири дисциплинска предмета. У сва четири предмета утврђене су неправилности у раду стечајних управника и донете одлуке.

XVII

XVII седница дисциплинског већа АЛСУ у 2012. години одржана је 28. децембра 2012. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,15 часова.

На седници је разматрано и одлучено у укупно три дисциплинска предмета. У сва три предмета утврђене су неправилности у раду стечајних управника и донете одлуке.

XVIII

XVIII седница дисциплинског већа АЛСУ одржана је 16. јануара 2013. године у просторијама АЛСУ са почетком у 14,50 часова.

На седници је разматранo и одлучено у једном предмету.

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014