Poslednje osvežavanje baze podataka: 06.07.2020 10:57
Sunday,17.08.14 test

Stručni ispit za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika – 25. oktobar 2014. godine

Pozivaju se zainteresovani da, u skladu sa odlukom direktora Agencije i oglasom o polaganju stručnog ispita, Agenciji podnesu prijave za polaganje ispita.

Uz prijavu za polaganje (obrazac prijave se nalazi u nastavku obaveštenja), koju je potrebno čitko popuniti, dostaviti sledeće:

  1. Uverenje o državljanstvu (kopija ili original, ne starije od 6 meseci)
  2. Kopija lične karte
  3. Dokaz o uplati cene za obradu prijave i polaganje stručnog ispitau ukupnom iznosu od 16.000,00 dinara, a u skladu sa Tarifom o cenama za poslove iz nadležnosti Agencije za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS“, broj 46/13)

Uplatu izvršiti na žiro račun Agencije za licenciranje stečajnih upravnika broj: 840-957627-96 Primalac: Agencija za licenciranje stečajnih upravnika; Svrha uplate: polaganje stručnog ispita; bez poziva na broj.

Prijave se podnose lično ili poštom na adresu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Beograd Kneza Mihaila br. 1-3, sa naznakom: za polaganje stručnog ispita “.

Rok za podnošenje prijava je 3. oktobar 2014. godine.

Agencija će odbaciti prijave podnete po isteku navedenog roka.

Kandidat ima pravo da povuče prijavu, najkasnije 7 dana pre dana održavanja ispita, u kom slučaju nema pravo na vraćanje uplaćenih troškova za polaganje ispita.

Ukoliko kandidat nedođe na ispit a prijavu nije povukao, smatra se da nije položio ispit.

U navedenom slučaju, kao i u slučaju da kandidat nije mogao da prisustvuje ispitu iz naročito opravdanih razloga (bolest, smrtni slučaj i sl.), uplaćeni troškovi za polaganje ispitavraćaju se kandidatu.

Odluku o vraćanju troškova iz prethodnog stava donosi Agencija.

Informacije o ispitu se mogu dobiti i na telefon Agencije: 011/2636-993, svakog radnog dana, u vremenu od 12-14 časova.

OGLAS

OBRAZAC PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA

Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita

Pravni izvori relevantni za polaganje stručnog ispita

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014