Poslednje osvežavanje baze podataka: 20.08.2017 - 10:14


Ispitna komisija

Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom koju obrazuje direktor Agencije (u daljem tekstu: Komisija), po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove stečaja.

Komisija ima pet članova koji su stručna lica iz oblasti stečajnog i privrednog prava, računovodstva, bankarstva i finansija koja imaju položen stručni ispit.

Predsednik i članovi Komisije imaju mandat od dve godine, sa mogućnošću reizbora.

Komisija ima predsednika koga postavlja direktor Agencije rešenjem o obrazovanju komisije.

VD Direktora Agencije, nakon isteka mandata Ispitne komisije obrazovane 2013. godine, a po dobijenoj saglasnosti Ministra privrede broj 119-01-00245/2015-02 od 1. aprila 2015. godine, dana 23.04.2015. godine, doneo je rešenje o obrazovanju nove ispitne komisije.

Za članove Komisije imenuju se:

  1. Danijela Vazura, dipl. pravnik;
  2. Gordana Ajnšpiler – Popović, dipl. pravnik;
  3. Mira Prokopijević, dipl. ekonomista;
  4. Jovan Jovanović, dipl. pravnik;
  5. Andrijana Živanović, dipl. ekonomista.

 

REŠENJE O OBRAZOVANJU ISPITNE KOMISIJE

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014