Poslednje osvežavanje baze podataka: 04.04.2020 11:36


Ispitna komisija

Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom koju obrazuje direktor Agencije (u daljem tekstu: Komisija), po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove stečaja.

Komisija ima pet članova koji su stručna lica iz oblasti stečajnog i privrednog prava, računovodstva, bankarstva i finansija koja imaju položen stručni ispit.

Predsednik i članovi Komisije imaju mandat od dve godine, sa mogućnošću reizbora.

Komisija ima predsednika koga postavlja direktor Agencije rešenjem o obrazovanju komisije.

Direktor Agencije, nakon isteka mandata Ispitne komisije obrazovane 2015. godine, a po dobijenoj saglasnosti Ministra privrede broj 119-01-1387/17-01 od 3. jula 2017. godine, dana 17. jula 2017. godine, doneo je rešenje o obrazovanju nove ispitne komisije.

Vršilac dužnosti direktora Agencije, a nakon dobijene saglasnosti Ministra privrede broj 119-01-0005/2018-02 od 12.3.2018. godine, doneo je Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika broj II 05-376/2017-06 od 17.7.2017. godine.

Za članove Komisije imenuju se:

  1. Milijan Sredić, dipl. ing. organizacije rada;
  2. Miroslav Nikolić, dipl. pravnik;
  3. Jasminka Obućina, dipl. pravnik;
  4. Dejan Milovanović, dipl. ekonomista;
  5. Jovan Jovanović, dipl. pravnik.

Microsoft-Word-2013-icon REŠENJE O OBRAZOVANJU ISPITNE KOMISIJE

pdf REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ISPITNE KOMISIJE

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014