Poslednje osvežavanje baze podataka: 21.01.2020 01:13


Статистика стечајних поступака

1. Aktivni stečajni postupci – stanje na dan 06.01.2020.godine

Izuzimajući stečajne postupke koji se vode po Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji („Službeni list SFRJ“ broj 84/89 i „Službeni list“ broj 37/93 i 28/96) i stečajne postupke banaka, za koje je nadležna Agencija za osiguranje depozita, prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, na dan 05.11.2019. godine na teritoriji Republike Srbije ima ukupno 2012 aktivnih stečajnih postupaka.

Tabela prikazuje podatke o matičnom broju stečajnog dužnika/stečajne mase, podatke o stečajnom postupku (nadležni sud, St. br, datume ročišta) i podatke o stečajnom upravniku, sa napomenom da u slučaju kada je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika (kolona ALSU CS) u koloni Stečajni upravnik naveden je poverenik stečajnog upravnika.

pdfTabela atkivnih stečajnih postupaka

 

2. Отворени стечајни поступци у периоду од  – стање на дан  године

 

pdf Tabela otvorenih stečajnih postupaka u 2020. godini

 

3. Obustavlјeni stečajni postupci – stanje na dan 06.01.2020.godine

Prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika do 06.01.2020. godine obustavlјeno je 717 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije.

Tabela prikazuje podatke o matičnom broju stečajnog dužnika/stečajne mase, podatke o stečajnom postupku (nadležni sud, St. br, datume ročišta) i podatke o stečajnom upravniku, sa napomenom da u slučaju kada je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika (kolona ALSU CS) u koloni Stečajni upravnik naveden je poverenik stečajnog upravnika.

pdf Tabela obustavljenih stečajnih postupaka

 

4. Zaklјučeni stečajni postupci – stanje na dan 06.01.2020.godine

Prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika do 06.01.2020. godine zaklјučeno je 4864 stečajnia postupka na teritoriji Republike Srbije.

Tabela prikazuje podatke o matičnom broju stečajnog dužnika/stečajne mase, podatke o stečajnom postupku (nadležni sud, St. br, datume ročišta) i podatke o stečajnom upravniku, sa napomenom da u slučaju kada je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika (kolona ALSU CS) u koloni Stečajni upravnik naveden je poverenik stečajnog upravnika.

pdf Tabela zaključenih stečajnih postupaka

 

5. Prosečno vreme trajanja – stanje na dan 06.01.2020.godine

Prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, ukupno prosečno vreme trajanja za 7593 stečajna postupka je: 3 godine, 27 dana (aktivni, obustavlјeni i zaklјučeni), a ukupno prosečno vreme trajanja za stečajne postupke pokrenute od 02.02.2005. godine (ukupno 7153 postupka), po Zakonu o stečajnom postupku i Zakonu o stečaju je: 2 godine, 10 meseci i 10 dana.

Za stečajne postupke koji su pokrenuti po Zakonu o stečaju (ukupno 6030 od 23.01.2010.godine), prosečno vreme trajanja je 2 godine, 8 meseci i 11 dana.

Pored toga tabela prikazuje status stečajnih postupaka (aktivni, obustavlјeni, zaklјučeni), po podeli na većinski društveni i većinski privatni kapital, kao i ukupno prosečno vreme trajanja.

pdfTabele prosečnog vremena trajanja stečajnih postupaka

 

6. Broj predmeta po sudovima – stanje na dan 06.01.2020.godine

Tabela prikazuje otvorene stečajne postupke po godinama otvaranja stečajnih postupaka, kao i Privredne sudove kojima ti postupci pripadaju na teritoriji Republike Srbije.

broj_06012020_cir

pdfTabele rasporeda stečajnih postupaka po sudovima

 

7. Godine trajanja stečajnih postupaka – stanje na dan 06.01.2020.godine

Tabela prikazuje dužinu trajanja stečajnih postupaka izraženu u godinama.

godine_06012020_cir

pdfTabele godina trajanja stečajnih postupaka

 

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014