Poslednje osvežavanje baze podataka: 05.06.2020 03:02


Статистика стечајних поступака

1. Aktivni stečajni postupci – stanje na dan 06.05.2020.godine

Izuzimajući stečajne postupke koji se vode po Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji („Službeni list SFRJ“ broj 84/89 i „Službeni list“ broj 37/93 i 28/96) i stečajne postupke banaka, za koje je nadležna Agencija za osiguranje depozita, prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, na dan 06.05.2020. godine na teritoriji Republike Srbije ima ukupno 1974 aktivnih stečajnih postupaka.

Tabela prikazuje podatke o matičnom broju stečajnog dužnika/stečajne mase, podatke o stečajnom postupku (nadležni sud, St. br, datume ročišta) i podatke o stečajnom upravniku, sa napomenom da u slučaju kada je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika (kolona ALSU CS) u koloni Stečajni upravnik naveden je poverenik stečajnog upravnika.

pdfTabela atkivnih stečajnih postupaka

 

2. Отворени стечајни поступци у периоду од  – стање на дан 06.05.2020. године

U periodu od 01.01.2020. godine do 06.05.2020. godine otvoreno je 90 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije.

pdf Tabela otvorenih stečajnih postupaka u 2020. godini

 

3. Obustavlјeni stečajni postupci – stanje na dan 06.05.2020.godine

Prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika do 06.05.2020. godine obustavljeno je 727 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije.

Tabela prikazuje podatke o matičnom broju stečajnog dužnika/stečajne mase, podatke o stečajnom postupku (nadležni sud, St. br, datume ročišta) i podatke o stečajnom upravniku, sa napomenom da u slučaju kada je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika (kolona ALSU CS) u koloni Stečajni upravnik naveden je poverenik stečajnog upravnika.

pdf Tabela obustavljenih stečajnih postupaka

 

4. Zaklјučeni stečajni postupci – stanje na dan 06.05.2020.godine

Prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika do 06.05.2020. godine zaključena su 5003 stečajna postupka na teritoriji Republike Srbije.

Tabela prikazuje podatke o matičnom broju stečajnog dužnika/stečajne mase, podatke o stečajnom postupku (nadležni sud, St. br, datume ročišta) i podatke o stečajnom upravniku, sa napomenom da u slučaju kada je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika (kolona ALSU CS) u koloni Stečajni upravnik naveden je poverenik stečajnog upravnika.

pdf Tabela zaključenih stečajnih postupaka

 

5. Prosečno vreme trajanja – stanje na dan 06.05.2020.godine

Prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, ukupno prosečno vreme trajanja za 7704 stečajna postupka je: 3 godine, 1 mesec i 12 dana (aktivni, obustavljeni i zaključeni), a ukupno prosečno vreme trajanja za stečajne postupke pokrenute po Zakonu o stečajnom postupku (ukupno 5253 postupaka), je: 3 godine, 10 meseci i 4 dana.

Za stečajne postupke koji su pokrenuti po Zakonu o stečaju (ukupno 2451), prosečno vreme trajanja je 1 godine, 7 meseci i 2dana.

Pored toga tabela prikazuje status stečajnih postupaka (aktivni, obustavljeni, zaključeni), po podeli na većinski društveni i većinski privatni kapital, kao i ukupno prosečno vreme trajanja.

pdfTabele prosečnog vremena trajanja stečajnih postupaka

 

6. Broj predmeta po sudovima – stanje na dan 06.05.2020.godine

Tabela prikazuje otvorene stečajne postupke po godinama otvaranja stečajnih postupaka, kao i Privredne sudove kojima ti postupci pripadaju na teritoriji Republike Srbije.

br06052020_lat

pdfTabele rasporeda stečajnih postupaka po sudovima

 

7. Godine trajanja stečajnih postupaka – stanje na dan 06.05.2020.godine

Tabela prikazuje dužinu trajanja stečajnih postupaka izraženu u godinama.

god06052020_lat

pdfTabele godina trajanja stečajnih postupaka

 

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014