Poslednje osvežavanje baze podataka: 22.04.2018 - 10:50


Statistika stečajnih postupaka

1. Aktivni stečajni postupci – stanje na dan 06.03.2018. godine

Izuzimajući stečajne postupke koji se vode po Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji („Službeni list SFRJ“ broj 84/89 i „Službeni list“ broj 37/93 i 28/96) i stečajne postupke banaka, za koje je nadležna Agencija za osiguranje depozita, prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, na dan 06.03.2018. godine na teritoriji Republike Srbije ima ukupno 2057 aktivnih stečajnih postupaka.

pdfTabela aktivnih stečajnih postupaka

 

2. Otvoreni stečajni postupci u periodu od 01.01.2018. – stanje na dan 06.03.2018. godine

U periodu od 01.01.2018. godine do 06.03.2018. godine otvoreno je 37 stečajnih postupaka  na teritoriji Republike Srbije.

pdfTabela otvorenih stečajnih postupaka u 2018. godini

 

3. Obustavlјeni stečajni postupci – stanje na dan 06.03.2018. godine

Prema podacima od kada Agencija za licenciranje stečajnih upravnika vrši nadzor do 06.03.2018. godine obustavljeno je 640 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije.

pdfTabela obustavlјenih stečajnih postupaka

 

4. Zaklјučeni stečajni postupci – stanje na dan 06.03.2018. godine

Prema podacima do 06.03.2018. godine zaključeno je 4014 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije i to, do 2008. godine 291 postupak, u 2008. godini 196 postupaka, u 2009. godini 164 postupaka, u 2010. godini 315 postupaka, u 2011. godini 507 postupaka, u 2012. godini 640 postupaka, u  2013. godini 466 postupaka, u 2014. godini 337 postupaka, 2015. godine 387 postupaka, u 2016. godini 353 postupka,  u 2017, 347 stečajni postupaka, a u 2018, 11 stečajnih postupaka.

pdfTabela zaklјučenih stečajnih postupaka

 

5. Prosečno vreme trajanja – stanje na dan 06.03.2018. godine

Prema podacima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, ukupno prosečno vreme trajanja za 6711 stečajnih potupaka je: 2 godine, 11 meseci i 6 dana (aktivni, obustavljeni i zaključeni), a ukupno prosečno vreme trajanja za stečajne postupke pokrenute od 02.02.2005. godine (ukupno 6271 postupak), po Zakonu o stečajnom postupku i Zakonu o stečaju je: 2 godine, 8 meseci i 2 dana.

Za stečajne postupke koji su pokrenuti po Zakonu o stečaju (ukupno 5148 od 23.01.2010.godine), prosečno vreme trajanja je 2 godine, 5 meseca i 28 dana.

pdfTabele prosečnog vremena trajanja stečajnih postupaka

 

6. Broj predmeta po sudovima – stanje na dan 06.03.2018. godine

Prva tabela prikazuje pokrenute stečajne postupke po godinama i po Privrednim sudovima, a druga tabela prikazuje broj aktivnih, zaključenih i obustavljenih postupaka po godinama i Privrednim sudovima na teritoriji Republike Srbije.

pdfTabele rasporeda stečajnih postupaka po sudovima

 

7. Godine trajanja stečajnih postupaka – stanje na dan 06.03.2018. godine

U prvoj tabeli se mogu videti godine trajanja stečajnih postupaka, pa od ukupno 6711 postupaka koji su evidentirani u Agenciji, njih 3390 (aktivnih, zaključenih i obustavljenih) traje manje od 2 godine, 3288 stečajnih postupaka traje od 2 do 15 godina, (22 predmeta je još uvek aktivno i trajy od 15 do 23 godine, a 11 zaključenih je trajalo od 15 do 17 godina).

U drugoj tabeli se mogu videti godine trajanja stečajnih postupaka za predmete pokrenute po Zakonu o stečajnom postupku i Zakonu o stečaju, pa od ukupno 6271 postupaka, njih 3359 (aktivnih, zaključenih i obustavljenih) traje do 2 godine, a 2912 postupaka traje od 2 do 13 godina.

U trećoj tabeli, godine trajanja za stečajne postupke pokrenute po Zakonu o stečaju, ukupno 5148, njih 2835 traje do 2 godine, a za 2313 postupaka godine trajanja su od 2- 9.

pdfTabele godina trajanja stečajnih postupaka

 

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014