Poslednje osvežavanje baze podataka: 16.12.2017 - 16:42


Ispitna komisija

Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom koju obrazuje direktor Agencije (u daljem tekstu: Komisija), po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove stečaja.

Komisija ima pet članova koji su stručna lica iz oblasti stečajnog i privrednog prava, računovodstva, bankarstva i finansija koja imaju položen stručni ispit.

Predsednik i članovi Komisije imaju mandat od dve godine, sa mogućnošću reizbora.

Komisija ima predsednika koga postavlja direktor Agencije rešenjem o obrazovanju komisije.

Direktor Agencije, nakon isteka mandata Ispitne komisije obrazovane 2015. godine, a po dobijenoj saglasnosti Ministra privrede broj 119-01-1387/17-01 od 3. jula 2017. godine, dana 17. jula 2017. godine, doneo je rešenje o obrazovanju nove ispitne komisije.

Za članove Komisije imenuju se:

  1. Danijela Vazura, dipl. pravnik;
  2. Miroslav Nikolić, dipl. pravnik;
  3. Jasminka Obućina, dipl. pravnik;
  4. Dejan Milovanović, dipl. ekonomista;
  5. Jovan Jovanović, dipl. pravnik.

REŠENJE O OBRAZOVANJU ISPITNE KOMISIJE

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014