Last database update: 29.05.2020 02:43


Sales

From: To:

Number of search results: 11,495


Opening date: 10.10.2010,Company name: ЗЗ ПАРАШНИЦА

Продаја објеката на враћеном земљишту.

Description: Утврђено је право на повраћај земљишта конфискованог од Ђукановић Ж. Драгомира из Црне Баре решењем КОМИСИЈЕ ЗА ВРАЋАЊЕ ЗЕМЉИШТА БОГАТИЋ, број 460-36/91-02 од 18.05.2011. године које је постало правоснажно 28.09.2011, а чији је корисник стечајни дужник. Наведеним решењем право својине је стекао ЂУКАНОВИЋ БРАНИСЛАВ из ШАПЦА који је био вољан накнадити вредност објеката који се налазе на поменутом земљшту. Како се не ради о класичној продаји имовине стечајног дужника, већ о изнуђеној налазим да је овај начин продаје релевантан. Добијеним новцем намирен је разлучи поверилац како би се ослободила хипотека. Како у ЕРС-у техника намирења потраживања мора ићи преко продаје, налазим да је решење овај избор продаје .

Sale state: FINISHED
Estimated value: 797,000.00 RSD

Read more
Opening date: 08.10.2010,Company name: НЕИМАР

Продаја незавршене сутеренске етаже

Description: Незавршена сутеренска етажа стамбени простор корисне површине 166,60 м2 и стамбеној згради у улици Козарчева 60 у Београду

Sale state: FINISHED
Estimated value: 2,859,472.80 RSD

Read more
Opening date: 08.10.2010,Company name: Зелени врх

Продаја старе хартије

Description: Безвредни регистраторски материјал из архиве.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 40,000.00 RSD

Read more
Opening date: 08.10.2010,Company name: ЕТЕРНА

кухињски инвентар

Description: део покретне имовине стечајног дужника, купопродајна цена 220.000,00 динара

Sale state: FINISHED
Estimated value: 220,000.00 RSD

Read more
Opening date: 05.10.2010,Company name: ДИНАМОТРАНСПОРТ АД СУБОТИЦА

Prodaja poluprikolice-cisterne

Description: Prodaja poluprikolice-cisterne slobodnom pogodbom

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 45,000.00 RSD

Read more
Opening date: 04.10.2010,Company name: МЛИНОСЕРВИС

УТРОШЕНЕ ЗАЛИХЕ-ЗАКЉУЧНО СА 31.12.2010.године

Description: Стечајни дужник се бави пружањем услуга и производњом млинова и силоса. Производни процес је специфичан те крајњу продајну (фактурисану вредност ) чини утрошена сировина и репроматеријал набављен у току стечаја, радна снага, кооперантске услуге и део од затечених залиха на дан отварања стечаја. У производњи постоје радни налози где се прати утрошак свега наведеног и сачињавају привремене ситуације. До коначног финалног производа који се продаје купцу, пролази се кроз више фаза и јако тешко је раздвојити тачан утрошак одређене врсте затечене залихе за сваког купца појединачно. Због свега наведеног и немогућности ЕРС-а да се пронађе начин да се изврши умањење залиха а које нису продате непосредном погодбом или јавним надметањем, већ су утрошене у производном процесу, извршићемо умањење истих у укупној продатој (утрошеној) вредности за период од отварања стечаја до 31.12.2010.године спроводећи непосредну погодбу.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 3,535,546.21 RSD

Read more
Opening date: 04.10.2010,Company name: АЛЕКСАНДРОВО - БИКОВО у стечају

АЛЕКСАНДРОВО БИКОВО А.Д. У СТЕЧАЈУ БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ

Description: Дана 01.10.2010.одине у новом Саду закључен је Уговор о продаји покретне и непокретне имовине са купцем "Матијевић" ИМ доо из Новог Сада који је оверен пред Основним судом у Суботици дана 04.10.2010 године Ов3 бр.2943/2010

Sale state: FINISHED
Estimated value: 235,091,520.08 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014