Last database update: 25.07.2017 - 5:47


Sales

From: To:

Number of search results: 9,113


Opening date: 01.09.2017,Company name: ХИГЛО

III javno nadmetanje

Description: Prodaja stečajnog dužnik kao pravnog lica.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 320,247,936.62 RSD

Read more
Opening date: 04.08.2017,Company name: 24. СЕПТЕМБАР

Друга продаја

Description: Имовинска целина 1 : ПУТНИЧКО ВОЗИЛО FIAT PUNTO CLASSIC Имовинска целина 2 : ПУТНИЧКО ВОЗИЛО FIAT PUNTO CLASSIC Имовинску целину 3 чини : Алат, ХТЗ опрема и канцеларијски намештај и опрема (апарати зa заварењебушилице,брусилице,ручни алат,пењалице,мешалице за бетон, мерни инструменти, алати, радна одела, шлемови,телефони, рачунарска опрема, итд)

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 13,375,606.57 RSD

Read more
Opening date: 03.08.2017,Company name: ЗЕЛЕ ВЕЉКОВИЋ

Треће јавно надметање

Description: Продаја непокретне имовине стечајног дужника која се налази у Лесковцу у ул. Текстилној бр. 40 и готове робе и сировина

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 84,057,232.00 RSD

Read more
Opening date: 31.07.2017,Company name: ЗАСТАВА АУТО ДЕЛОВИ

Продаја покретне имовине

Description: Сва покретна имовина груписана је у једну целину (производна опрема, канцеларијска опрема, ситан инвентар и алат, залихе материјала, готових производа и полупроизвода)

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 16,064,496.00 RSD

Read more
Opening date: 28.07.2017,Company name: НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ - У СТЕЧАЈУ

Продаја непокретне и покретне имовине

Description: Продаја дела имовине стечајног дужника: - 1 пословни простор - Инђија - 2 возила (1 путничко возило и 1 камион)

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 20,896,133.00 RSD

Read more
Opening date: 26.07.2017,Company name: LUSH LIMITED

Продаја непокретне имовине Јавним надметањем

Description: Предмет продаје је непокретна имовина, коју чини: Грађевински објекти означени у ЛН 678 КО Кална (код Књажевца ) : 1.Зграде металопрерађивачке индустрије на парцели бр.7344 к.о.Кална, посед – парцела бр.7344 к.о.Кална, Горње поље, Кална (зграда за металопрерађивачку индустрију укупна бруто површина објекта је 4.892,00 м²; 2. Ресторан, портирница , површине 324,00 м²; 3. Магацин , површине 436,00 м².; 4. Компресорска станица, површине 296,00 м².; 5. Складиште мазута , површине од 70,00 м².; 6. Складиште за нафту , површине 13,00 м².;7. Портирница , површине 6,00 м². Грађевински објекти су приватна својина стечајног дужника са обимом удела 1/1. Напомена: детаљан опис и статус имовине као и процена вредности приказани су у откупној документацији. Почетна цена износи : : 6.128.095,00 динара Депозит за уплату у дин. : 2.941.500,00 динара

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 14,707,428.00 RSD

Read more
Opening date: 18.07.2017,Company name: ЖИВКОВИЋ

Друга продаја јавним надметањем

Description: Продаја целокупне имовине стечајног дужника која се може продаватуи разврстане у три имовинске целине

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 38,932,569.00 RSD

Read more
Opening date: 18.07.2017,Company name: "НОВОГРАДЊА" РУМА

Продаја преосталог дела имовине

Description: Непокретна имовина стечајног дужниканепокретности пословне локације Рума. ул. Железничка бр. 208 а имовину чине непокретности уписане код надлежног РГЗ СКН Рума -Лист непокретности бр. 11884 кат.парцела бр. 7409 K.O.Рума

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 3,150,000.00 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014