Last database update: 22.01.2019 - 3:27


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: TREND CAR
Place: Београд
Ad publication date: 13.04.2018
Sale date: 16.05.2018
Sale type: Auction
Beginning price: 7,321,465.00

Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Предмет продаје је 100% удео стечајног дужника у  привредном друштву „AST TREND“ доо Београд a који чини непокретност површине 334 квм. изграђена на кат. парцели број 10024/3 уписана у лист непокретности бр. 1584 К.О. Земун као објекат број 45. Објекат је приземни,  налази се у оквиру пословног комплекса и то иза објекта уписаног као бр. 3. на кат. парц. бр. 10024/3. К.О. Земун, гледано са улице Цара Душана  и као десни део објекта бр. 1., гледано са улице Цара Душана. Објекат се налази на регулационој линији према прилазној саобраћајници која води ка Пупиновом мосту. Јавно надметање одржаће се дана 16.05.2018. године у 12,00 часова на следећој адреси: Београд, Бранков бр. 28/IV. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 10,00 до 11,50 часова, на истој адреси.

Contact info

Contact person: Стечајни управник, Жарко Вујачић
Contact phone: 063/463-113
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014