Last database update: 20.03.2018 - 23:06


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ТРГОПРОДУКТ- У СТЕЧАЈУ
Place: Панчево
Ad publication date: 14.06.2017
Sale date: 31.08.2017
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 3,674,376.00

Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Продаја непокретне имовине стечајног дужника. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (Сутерен-подрумске просторије) у Панчеву, ул. Змај Јовина 1, изграђен на к.п. 4070 КО Панчево, укупне површине 170,11 м2 , који се састоји из 4 просторије и степеништа, у стамбеној згради уписаној у Лист непокретности 16505 КО Панчево ванкњижно власништво стечајног дужника. Јавно отварање понуда одржаће се дана 31.08.2017.године у 11:00 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, III спрат, у присуству комисије за отварање понуда.

Contact info

Contact person: Повереник Слободан Лазић
Contact phone: 063 8613 707
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014