Last database update: 21.10.2019 03:34


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ПРОМЕТ - У СТЕЧАЈУ
Place: Вршац
Ad publication date: 31.08.2019
Sale date: 16.10.2019
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 1,713,897.00

Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Пословни простор-четири просторије трговине, бр. посебног дела 1, површине 170,00м2 у приземљу стамбено - пословне зграде, зграда бр.1 (Пр) у Јасенову, ул. Лењинова бр.10, изграђен на КП 31 КО Јасеново и припадајући део КП 31 у обиму удела 170/1935, све уписано у лист непокретности бр.1412 КО Јасеново. Саставни део предмета продаје је припадајућа опрема према списку у продајној документацији. Јавно отварање понуда одржаће се дана 16.10.2019. године у 11:00 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, III спрат, сала 301, у присуству комисије за отварање понуда. Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда. Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.

Contact info

Contact person: Повереник Глигорић Мирослав
Contact phone: 063/86 83 068
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014